Цел

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

ИМКА-Габрово има за своя стратегическа цел да развива капацитета си, като доставчик на услуги за деца и младежи, насочени към различни целеви групи в Габрово и на територията на областта.

Днес ИМКА-Габрово се разпознава от общността, като организация, която:

  • Предоставя набор от младежки услуги (информационни, консултантски и обучителни), в отговор на потребностите на младежите в Габрово и областта.
  • Предоставя социални услуги за деца и семейства, в качеството си на доставчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа ( ЦОП) на територията на Община Габрово.
  • Инициира и реализира младежки програми за свободното време и проекти, стимулиращи   развитието на младите хора в Габрово и областта.
  • Насърчава младите хора за активно доброволчество и участие, чрез реализацията на младежки активности и проекти и чрез документиране на доброволния труд в Доброволческа книжка;
  • Организира „Годишна церемония за награждаване на активни доброволци и организации работещи с доброволци от Габровска област”;
  • Изследва, описва и популяризира добрите практики за активно участие на младите хора в процеса на местно развитие.
  • Развива капацитета на екипа и доброволците за реализиране на пълният им потенциал, и за да осигури качество и ефективност на предоставяните услуги;
  • Създава и развива широк кръг от патрньорства с различни заинтересовани страни – младежки групи и организации, общински и областни администрации, държавни структури, училища, родители, различни професионални общности, национални мрежи, международни организации и др.