Национален алианс за работа с доброволци

Национален алианс за работа с доброволци

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”/НАРД/ е учредена в Пловдив през май 2000 година, като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.
Стратегически цели на НАРД :

 • Да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие.
 • Да партнира  на местните  власти  в реализирането  на местната  социална и  младежка политика
 • Да съдейства за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България
 • Да развива социални услуги за превенция и реинтеграция за деца в риск и подкрепа на техните семейства
 • Да развива екипи за предоставяне на социални услуги с европейско качество и стандарти
 • Да повишава обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализацията
 • Да създава модели за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства.

Мрежа от  Центрове за работа с доброволци към август 2013г. НАРД обединява в мрежа 35 Центъра за работа с доброволци /ЦРД/ на територията на 20 области в страната.

Профил на домакинстващите Центрове за доброволци организации:

 • НПО-та
 • Болнични заведения
 • Центрове за обществена подкрепа
 • Общински Младежки центрове
 • Центрове за социална рехабилитация и интеграция
 • Училища
 • Университети
 • Читалища
 • Библиотеки
 • Общини