Обучение на УС на НАГ за логистика на младежки инициативи

На 22 април 2015 се проведе обучение на Ученическия съвет на НАГ за логистика на младежки инициативи. 

На него присъстваха 14 ученици членове на Ученическия съвет. По време на обучението те бяха стимулирани да направят анализ на дейността на Ученическия съвет – силни и слаби страни. Бяха им показани методи за изследване нагласите на учениците, както и начини за прилагането им. Членовете на Ученическия съвет се обучаваха и в това, как да организират и провеждат различни събития и инициативи свързани с училищния живот.

В края на обучението участниците споделиха, че са научили много полезни неща, които в бъдеще ще прилагат и в работата си в Ученическия съвет и в отношенията със съучениците си.