Кръгла маса по проект "Опознай и избери"

Във връзка с приключване на дейностите по проект «Опознай и избери!», ИМКА Габрово като водеща организация проведе на 27 и 30 октомври две кръгли маси по проблемите на младежката безработица и реализация на пазара на труда.
Първата кръгла маса беше на тема «Професионалната реализация на младите хора – възможности и предизвикателства». В нея взеха участие 14 младежа, които имаха възможността да се срещнат с 7 работодателя от различни сфери и да зададат своите въпроси. 
Темата на втората кръгла маса, която бе и заключителна за проекта, бе „Професионалното ориентиране на младежи - паралел между натрупания по проекта опит и опита на младежки организации в Норвегия”. На нея присъстваха 16 младежа и 15 младежки работници и представители на институции работещи с младежи и доброволци.
Проект «Опознйа и избери!» се осъществи с финансовата подкрепа на Община Габрово по Програма Младежки дейности за 2015г., по договор № 321-ОСД-15. ИМКА Габрово е водеща организация, а партньори по проекта са: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ в частност Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/, Габровска Търговско промишлена палата и ЕИЦ „Европа директно”.
Дейностите се осъществявиха през периода 1май – 30 октомври 2015г и имаха за цел да осмислят свободното време на младежите, чрез организирани опознавателни посещения в различни институции и провеждане на доброволчески стажове в тях.

Екипът на ИМКА Габрово