Първа инфо среща на МИКЦ, ИМКА Габрово

   На 22 януари, в сградата на ИМКА-Габрово екипът на Младежкия Информационно Консултантски Център в Габрово даде началото на поредицата от информационни срещи в габровска област, които имат за цел представяне на младежките услуги и дейности, които ще предоставят през 2015 година. 
В срещата участваха 55 младежи, младежки работници, представители на активни групи и организации, представители на младежкия консултативен съвет в Габрово, педагогически съветници, представители на ученически съвети, медиите и други местни партньори. Заместник областния управител инж. Добромир Валачев приветства участниците в срещата. Той поздрави екипа на ИМКА Габрово за това, че продължава своята добра традиция да насърчава развитието на младите хора, на младежките групи и организации не само на територията на община Габрово, а и в останалите общини в областта. От името на община Габрово, партньор на Сдружение ИМКА Габрово в реализацията на проекта, г-жа Милка Проданова старши експерт в Дирекция Образование и социални дейности приветства участниците в срещата и пожела успех на дейностите и инициативите, които ще сe реализират в рамките на дейността на МИКЦ през 2015 година.
   По време на срещата г-жа Антоанета Янкабакова, ръководител на проекта представи младежкия екип, от 5 човека, който ще е ангажиран с предоставянето на младежките услуги – информационни, консултантски и обучителни, запозна участниците с целевите групи, за които е разработен дизайна на младежките услуги и представи начините, по които всеки млад човек от 15 до 29 година възраст може да получи подкрепа в Младежкия информационен консултантски център, а именно по телефон, имейл или директно чрез посещение в офиса на ИМКА Габрово.

 

   По време на срещата бе дадено и началото на широка дискусия за актуалните потребности на младите хора на територията на общината и областта, за начините на достигане до по-широка младежка аудитория, както и за възможностите за сътрудничество между различните младежки групи и организации и други местни партньори.
Участниците в срещата бяха разделении в малки групи и имаха възможност да обменят идеи по дискутираните теми, като в края на груповия процесс представиха споделените идеи пред всички участници в срещата.

    По отношение на резултатите от груповия процес, Илиана Новикова – информационен координатор на МИКЦ, ИМКА Габрово споделя: « От името на целия ни екип изразяваме благодарност към всички участници за активнстта и споделените идеи по време на срещата. В работните групи бяха обсъдени някои от потребностите на младите хора в различните възрастови групи, като например липса на информация за възможностите пред младите хора на територията на общината и областта, липса на възможности и места за придобиване на професионален опит, обърканост, апатия, слабо познаване на възможностите, които предлагат младежките групи и организации и др. В хода на дискусиите бяха споделени и много цени идеи, някои от които със съгурност ще осъществим в рамките на проекта, като например организиране на периодични срещи между активните младежки групи и организации в Габрово и областта за споделяне на опит и добри практики. Убедени сме, че това ще постави началото на работа в мрежа и ефективен обмен на информация и добро партниране с цел по-голяма ефективност в младежката работа и достигане до значително по - голяма група младежи на територията на общината и областта.»

   През следващата седмица, на 28 януари предстои провеждането на втора информационна среща в Младежки Център Севлиево, по време на която младежките работници от екипа на МИКЦ, ИМКА Габрово ще се срещнат с младежи и представители на различни обществени организации от Севлиево и ще представят новите възможности за ползване на младежки услуги и участие в доброволчески инициативи и проекти.

Екипът на ИМКА Габрово