СДРУЖЕНИЕ «ИМКА» ГАБРОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

     

            Център  за обществена подкрепа , ИМКА- Габрово  на основание  на чл. 91 от  Кодекса на труда и   на основание Заповед № 1 от 25.01.2019 г. на Изпълнителния Директор  на ИМКА-Габрово,  обявява конкурс за заемане от  специалист на следната длъжност: “Социален работник”  с месторабота  ЦОП, управляван от Сдружение  ИМКА Габрово

Наименование на длъжността по НКПД : «Социален работник в социална услуга»

Вид на заетостта: по трудово правоотношение

Законоустановено работно време за длъжността : 8 часа  (40  часа седмично)

Място на работа: Център за обществена подкрепа – ИМКА – Габрово, ул. „Драва“ 4

Процедурата включва:

Първи етап: Приемане на документи на кандидатите по документи в срок до 18:30 часа на 22  февруари 2019 г.

Втори етап: Предварителен подбор  и интервю с  одобрените кандидати  и поставяне на конкретна работна задача,  в периода  25 февруари – 1 март 2019 г.

Трети етап: Обявяване на окончателен резултат за избран кандидат в срок до 5 март 2019 г.

Изисквания при кандидатстване:

  • Образование – висше, бакалавърска степен;
  • Специалност – “Социални дейности”; “Социална педагогика”, „Психология” или  друга специалност хуманитарен профил;
  • Нагласи  и умения за  социална работа  с деца и семейства и социална работа по случай;

 !!! Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

Кандидатите следва да представят следните документи единствено в електронен вид, на е-маил: office@ymca-gabrovo.org

  • Заявление, мотивационно писмо, автобиография (CV), копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и от диплома за завършено образование, декларация от кандидата в свободен текст, че не е поставен под запрещение, не е осъждан; копие на  дипломи, удостоверения, сертификати и др. удостоверяващи лични или професионални компетенции/.

Краен срок :  17:30 часа , 22 февруари 2019 година

Документите ще се приемат през цялото време на срока  на обявата.

Допълнителна информация: в ИМКА-Габрово,  сайта  на Сдружение  „ИМКА” Габрово, по е-маил:  office@ymca-gabrovo.org и по време на информационни срещи по предварителна заявка в офиса на ИМКА Габрово.